Szkolenie: AML a obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy – szkolenie praktyczne

Najważniejsze informacje

Długość szkolenia: 6 godz.
Prowadzący: Anna Ziemnicka-Milej

Program

Pranie pieniędzy. Zagadnienia wstępne

 • Zdefiniowanie zjawiska
 • Kto i jak pierze pieniądze?
 • Przyczyny prania pieniędzy
 • Proces prania pieniędzy
  – Wprowadzenie gotówki do obrotu
  – Maskowanie gotówki
  – Wyjaśnienie pochodzenia gotówki
 • Proste mechanizmy prania pieniędzy
 • Mieszanie „brudnych” pieniędzy z legalnymi
 • Skala zjawiska prania pieniędzy

Pranie pieniędzy – normy prawne i definicje

 • Instytucja obowiązana
 • Beneficjent rzeczywisty (w tym przykłady)
 • Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne (PEP)
 • Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF)
 • Klient
 • Stosunki gospodarcze
 • Transakcja okazjonalna

Instytucja obowiązana – praktyka

 • W jakich sytuacjach dealer staje się instytucją obowiązaną?
  – Usługi księgowe
  – Nadprogowe transakcje gotówkowe
  – Ubezpieczenia na życie
  – Działalność na rzecz spółek lub trustów (m.in. zapewnianie siedziby, adresu prowadzenia działalności, adresu korespondencyjnego innym podmiotom)
 • Podstawowe obowiązki instytucji obowiązanej
 • Jak długo utrzymuje się status instytucji obowiązanej?
 • Jak utracić status instytucji obowiązanej i kiedy jest to możliwe?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

 • Dane podlegające ujawnieniu w CRBR
 • Zasady prawidłowego określania beneficjenta rzeczywistego 
 • Termin na dokonanie zgłoszenia
 • Kary
 • Zgłoszenie do CRBR
 • Zmiana danych
 • Zasady raportowania rozbieżności

Sankcje i odpowiedzialność

 • Kto odpowiada za AML?
 • Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków AML
  – Instytucja obowiązana
  – AML Officer / AML Deputy
  – Każdy pracownik i współpracownik odpowiedzialny za AML

Ocena ryzyka prania pieniędzy i środki bezpieczeństwa finansowego

A. Ogólna ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

 • Rodzaje zagrożeń
  – Usługi księgowe
  – Transakcje gotówkowe
 • Ryzyko początkowe
 • Podatność
 • Ryzyko końcowe

B. Środki bezpieczeństwa finansowego

 • Czym są środki bezpieczeństwa finansowego – zakres środków bezpieczeństwa finansowego, kiedy i jak je stosować?
 • Przesłanki stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
 • Identyfikacja oraz weryfikacja klienta (osoby działającej w imieniu klienta)
 • Identyfikacja i weryfikacja  beneficjenta rzeczywistego
  – Oświadczenie o strukturze własnościowej klienta
 • Status PEP
 • Ocena stosunków gospodarczych i ich bieżące monitorowanie
 • Środki bezpieczeństwa finansowego:
  – Standardowe
  – Uproszczone
  – Wzmożone
 • Kiedy nie przeprowadzać transakcji?
 • Dokumentowanie zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego
  – Ocena ryzyka związanego z nawiązaniem stosunków/przeprowadzeniem transakcji z potencjalnym klientem
  – Okresowa ocena ryzyka klienta lub inne formy monitoringu
 • Zalecane narzędzia do oceny ryzyka i źródła danych ustalanych i weryfikowanych w ramach środków bezpieczeństwa finansowego
 • Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego a RODO
 • Czas przechowywania dokumentacji
 • Brak możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego

Wewnętrzne procedury

 • Elementy procedury i dokumentacji AML
 • Wdrożenie procedury i akceptacja przez kadrę kierowniczą 
 • Zapoznanie pracowników z procedurą i obowiązek szkoleniowy 
 • Ochrona pracowników raportujących do GIIF oraz innych osób realizujących w praktyce AML, w tym wzmocnienie prawne tzw. sygnalistów – obowiązek wprowadzenia procedury anonimowego zgłaszania naruszeń

Raportowanie do GIIF

 • Transakcje nadprogowe
 • Transakcje podejrzane
  – Typowanie
  – Środki zaradcze
 • Rozbieżności CRBR

Dostępne pakiety

Prowadząca

Anna Ziemnicka-Milej
Partner i adwokat w Gekko Taxens. Zajmuje się obsługą sporów sądowych, postępowaniami karnymi skarbowymi oraz sprawami z zakresu prawa własności intelektualnej, w szczególności prawem autorskim.
Współpracuje z dealerami, świadcząc pomoc prawną m.in. w zakresie RODO, przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML) i zagadnień związanych z ochroną środowiska, w tym w odniesieniu do ustawy o recyklingu pojazdów.

Copyright © 2022 Gekko Taxens Akademia