Rozliczenie środków z PFR(i innych mechanizmów wsparcia). 40 najważniejszych pytań i odpowiedzi

Najważniejsze informacje

Długość: 2 godz. 12 min
Prowadzące: Marta Szafarowska, Małgorzata Sobońska-Szylińska, Maja Fabrowska-Bielska
Dodatkowe informacje: Dostęp do szkolenia obejmuje również nagranie sesji pytań i odpowiedzi (długość: 40 minut)

Program

I. Kontrola prawdziwości informacji i oświadczeń złożonych w związku z zawarciem umowy o subwencję

 1. Jak i w jakim terminie PFR może skontrolować prawidłowość informacji i oświadczeń złożonych przy podpisywaniu umowy o subwencję?
 2. Co trzeba wiedzieć na wypadek kontroli z PFR?
 3. Czy na dzień podpisania umowy o subwencję posiadałeś status przedsiębiorcy (mikro/MŚP) uprawnionego do otrzymania subwencji?
 4. Czy umowa o subwencję została podpisana przez właściwą osobę?
 5. Czy wydatkowałeś subwencję zgodnie z Regulaminem?
 6. Czy rozliczając wydatki ze środków subwencji, dealer powinien brać pod uwagę wartość brutto faktur VAT, czy jedynie wartość netto?
 7. Czy do momentu rozliczenia subwencji z PFR należy wydatkować całą kwotę subwencji?
 8. Czy kwota subwencji i innych dofinansowań nie przekroczyła łącznie 800.000 euro limitu pomocy publicznej?
 9. Czy konieczne było prowadzenie odrębnej ewidencji dotyczącej wydatków z subwencji?

II. Zasady rozliczenia subwencji z PFR

 1. Kiedy dla danego dealera rozpocznie się procedura rozliczenia subwencji?
 2. Czy termin na rozliczenie subwencji liczymy od dnia wydania decyzji czy wypłaty subwencji?
 3. Czy jeśli dealer otrzymał subwencję w dwóch ratach (1 od razu, 2 po odwołaniu), to od której daty liczymy początek terminu do rozliczenia subwencji?
 4. Jak technicznie wygląda procedura rozliczenia subwencji?
 5. Jakie dane należy przygotować i jakie informacje sprawdzić w bazach ZUS i KAS przed przystąpieniem do rozliczenia subwencji?
 6. Jeśli jednym z wielu kodów PKD naszej działalności jest kod uprawniający do 100% umorzenia, to czy możemy o takie umorzenie wnioskować?
 7. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby PFR umorzył 75% subwencji?
 8. Jak obliczyć skalę redukcji zatrudnienia i jakich danych potrzebujemy do obliczenia?
 9. Jakiego rodzaju forma zatrudnienia jest brana pod uwagę do wyliczenia średniego zatrudnienia?
 10. Czy osoba zatrudniona na umowie zlecenie i umowie o pracę liczona jest jako 1 etat, czy 2 etaty?
 11. Czy jeśli odprowadzamy na danego pracownika tylko składkę zdrowotną, to uwzględniamy takiego pracownika?
 12. Czy w wyliczeniu średniego zatrudnienia należy uwzględniać pracowników młodocianych?
 13. Czy należy uwzględnić osoby na urlopach bezpłatnych?
 14. Czy należy uwzględnić osoby na świadczeniu rehabilitacyjnym?
 15. Jak należy obliczyć stan zatrudnienia w sytuacji przesunięcia wypłaty wynagrodzeń (np. do 10 danego miesiąca)?
 16. Jeśli na skutek pandemii COVID-19 obniżono pracownikom wymiar czasu pracy, to jak liczymy takich pracowników?
 17. Jakie dane ZUS przekaże do PFR?
 18. Od którego momentu liczona jest strata gotówkowa na sprzedaży – czy od miesiąca, w którym odnotowano stratę, czy od miesiąca, w którym udzielono subwencji?
 19. Czy skumulowana strata gotówkowa na sprzedaży jest tożsama ze stratą na sprzedaży, o której mowa w ustawie o rachunkowości? Co należy rozumieć pod tym pojęciem w zależności od formy prowadzenia księgowości?
 20. Jakie pozycje z rachunku zysku i strat należy brać pod uwagę przy liczeniu skumulowanej straty gotówkowej?
 21. Jak rozumieć wyłączenie w postaci kosztów amortyzacji?
 22. Czy do rozliczenia straty gotówkowej należy brać pod uwagę dane z rocznej inwentaryzacji?

III. Zasady zwrotu subwencji

 1. Jak długo będzie trzeba czekać na wydanie decyzji o zwrocie?
 2. Kiedy PFR wyda decyzję o zwrocie 100%?
 3. Kiedy PFR wyda decyzję o zwrocie subwencji w części?
 4. Kiedy PFR wyda decyzję informującą o zidentyfikowaniu okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji podlegającej zwrotowi?
 5. Jakie kroki podjąć w sytuacji, gdy PFR wyda decyzję o zwrocie większej kwoty niż zakładaliśmy?
 6. W jaki sposób i w jakich terminach będzie trzeba spłacać subwencję?
 7. Jak nadpłacić kwotę subwencji do zwrotu?

IV. Rozliczenie księgowe subwencji i innych instrumentów otrzymanych w ramach COVID-19

 1. Czy w bilansie wartość otrzymanej/umorzonej części subwencji wykazać jako kredyty i pożyczki długoterminowe czy krótkoterminowe?
 2. Jak ująć w księgach rachunkowych i zaprezentować w sprawozdaniu finansowym subwencję finansową udzieloną przez PFR?
 3. Jak ująć w księgach rachunkowych i zaprezentować w sprawozdaniu finansowym dofinansowanie bezzwrotne środkami pieniężnymi (np. dofinansowanie wynagrodzenia ze środków FGŚP)?
 4. Jak ująć w księgach rachunkowych i zaprezentować w sprawozdaniu finansowym umorzenie całości lub części zobowiązań publicznoprawnych (np. zwolnienie ze składek ZUS)?
 5. Jak ująć w księgach rachunkowych i zaprezentować w sprawozdaniu finansowym udogodnienia w spłacie kredytów i pożyczek (np. odroczenie spłaty rat, przedłużenie linii kredytowej)?
 6. Jak ująć w księgach rachunkowych i zaprezentować w sprawozdaniu finansowym zmianę okresu leasingu operacyjnego i finansowego?
 7. Jak ująć w księgach rachunkowych i zaprezentować w sprawozdaniu finansowym zmniejszenie obciążeń z tytułów publicznoprawnych (np. zwolnienie z podatku od nieruchomości)?

Prowadzące

Marta Szafarowska
Wykładowca Gekko Taxens Akademia, doradca podatkowy i partner zarządzający w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe. Specjalizuje się w zakresie szeroko rozumianych zagadnieniach podatkowych spotykanych w branży motoryzacyjnej. Od lat doradza dealerom, importerom i firmom leasingowym, umiejętnie wypracowując praktyczne rozwiązania nawet skomplikowanych problemów. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie z zakresu VAT, CIT, PIT i akcyzy. Swoją wiedzą regularnie dzieli się podczas szkoleń i konferencji, zyskując autorytet, uznanie i sympatię uczestników.

Małgorzata Sobońska-Szylińska
Partner, adwokat w Gekko Taxens. Specjalizuje się w obsłudze sporów podatkowych i sądowych, jest jednym z najbardziej cenionych na rynku polskim adwokatów zajmujących się postępowaniami karnymi skarbowymi. Reprezentowała klientów w kilkuset procesach sądowych. Doradza klientom z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności w związku z ochroną środowiska, w tym w odniesieniu do ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Doradzała w tym zakresie największym firmom motoryzacyjnym w Polsce. W 2020 r. prowadziła cieszące się dużą popularnością szkolenie dla dealerów poświęcone Tarczy Antykryzysowej.

Maja Fabrowska-Bielska
Radca prawny. Specjalizuje się w postępowaniach kontrolnych, podatkowych, sądowoadministracyjnych oraz wdrażaniu przepisów MDR i AML. Na co dzień zajmuje się doradztwem w kwestiach związanych z podatkiem od nieruchomości. Wspierała dealerów w procesie pozyskania subwencji z PFR, jej rozliczaniu i zwrotu.

Copyright © 2022 Gekko Taxens Akademia