O szkoleniu →

Kompleksowe szkolenie podatkowe dla branży leasingowej. Zmiany przepisów w 2024 r. i zagadnienia bieżące

M. Szafarowska

B. Mazur

A. Ziemnicka-Milej

W. Grzęda

Ł. Andruszkiewicz

Dlaczego warto zgłosić udział?

O szkoleniu

Zgłaszając udział w kompleksowym szkoleniu podatkowym dla branży leasingowej „Zmiany przepisów w 2023 r. i zagadnienia bieżące” – w zależności od wybranego pakietu – możesz otrzymać:

W trakcie dwóch dni szkolenia dowiesz się między innymi:

1

Czego dotyczą wątpliwości związane z wdrożeniem i stosowaniem KSeF, które najczęściej zgłaszają przedstawiciele firm leasingowych?

2

Czy podatek minimalny to jedyna nowa danina, która pojawi się w 2024 r.? Jak kalkulować jego wysokość?

3

Co wynika z projektu objaśnień podatkowych dotyczących podatku u źródła (WHT)?

4

Czym kierować się w kwestii ustalania przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości w kontekście niekonstytucyjnej definicji budowli i budynku, a także późniejszego orzeczenia NSA?

5

Jakie jest najnowsze podejście sądów i organów podatkowych do cesji umów leasingu?

6

Jak ograniczyć ryzyko podatku bankowego w przypadku oferowania produktów skierowanych do konsumentów?

7

W jaki sposób zmienia się podejście do opodatkowania VAT opłat dodatkowych?

8

Na czym polegają zmiany w procedurze rejestracji samochodów, które wejdą w życie 1 stycznia 2024 r.?

9

Jak zmieni się art. 709 (2) Kodeksu cywilnego, który określa wymagania wobec formy umowy leasingu?

10

Których regulacji wynikających z ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej powinny być świadome firmy leasingowe?

11

Jakie istotne zmiany z perspektywy leasingodawców zaszły w przepisach dotyczących sankcji w postaci przepadku pojazdu lub jego równowartości, jeszcze zanim weszły one w życie?

12

Jak prawidłowo określić symbol KŚT i stawkę amortyzacyjną dla wybranych środków trwałych będących przedmiotem umów leasingu?

13

Czy należy obawiać się zastosowania klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania w przypadku transferu z umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego na umowę B2B?

14

Jak rozliczać wydatki na prezenty świąteczne i jubileuszowe, kwiaty oraz wydatki towarzyszące wyjazdom integracyjnym?

Sprawdź, jakie zagadnienia wybraliśmy

Program

Dzień 1.

Prowadzący: Marta Szafarowska, Bartosz Mazur, Łukasz Andruszkiewicz

Podatek minimalny od 1.01.2024 r.

Bartosz Mazur

 • Podatek minimalny – będzie czy nie?
 • Jakich podmiotów dotyczy podatek minimalny po zmianach?
 • Podstawa opodatkowania i kalkulacja wysokości podatku

Podatek u źródła

Bartosz Mazur

 • Nowy projekt objaśnień podatkowych dotyczących podatku u źródła (WHT) – co z niego wynika?
 • Badanie statusu rzeczywistego właściciela należności a zwolnienie przy wypłacie dywidendy
 • Pozostałe zagadnienia bieżące

Podatek od nieruchomości

Łukasz Andruszkiewicz

 • Niekonstytucyjność definicji budowli i budynku w podatku od nieruchomości – konsekwencje
 • Ustalanie przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości w okresie poprzedzającym zmianę przepisów zakwestionowanych przez Trybunał Konstytucyjny
 • Ryzyko uznania wadliwości wyboru składu TK i możliwe uchylenie wydanych orzeczeń
 • Najnowsze orzecznictwo dotyczące przedmiotów finansowanych przez firmy leasingowe
 • Stawki podatku od nieruchomości w 2024 r.

Podatki „samochodowe” wynikające z KPO

Marta Szafarowska

 • Na czym mają polegać?
 • Jakie podmioty miałyby zostać nimi objęte
 • Od kiedy miałyby wejść w życie?

KSeF – odpowiedzi na sygnalizowane wątpliwości

Marta Szafarowska

 • Fakturowanie sprzedaży na rzecz rolników
 • Fakturowanie opłat dotyczących umów pożyczki
 • Data P_6 a OkresFa w kontekście umowy leasingu
 • Oświadczenia ze strony podatników zwolnionych od VAT w zakresie zwolnienia dostawcy z obowiązku udostępnienia im faktury w inny sposób niż poprzez KSEF
 • Kody QR – stosowanie w warunkach standardowych i awaryjnych

Bieżące zagadnienia leasingowe (interpretacje i orzecznictwo)

Marta Szafarowska

 • Stosowanie limit 150 000 / 225 000 zł w przypadku leasingu samochodów przeznaczonych do najmu
 • Ubezpieczenie GAP a limit 150 000 zł
 • Czynności związane z ubezpieczeniami a zwolnienie z VAT
 • Leasing operacyjny a ograniczenie przewidziane dla kosztów finansowania dłużnego
 • Straty wynikające z braku spłaty pożyczki „leasingowej” przez pożyczkobiorców a koszty podatkowe
 • Cesja leasingu finansowego – obowiązki po stronie finansującego
 • Cesje wierzytelności z umów leasingu i pożyczek
 • Sprzedaż wierzytelności odsetkowych a koszty podatkowe
 • Sprzedaż wierzytelności w przypadku zastosowania ulgi na złe długi – zasady korygowania
 • Możliwość skorzystania z ulgi na złe długi w kontekście orzeczenia TSUE C-335/19 i orzecznictwa NSA
 • Umowa leasingu zwrotnego i obecne orzecznictwo sądów administracyjnych co do jej kwalifikacji
 • Ryzyko związane ze zmiennością kursów waluty dla leasingu walutowego
 • Opłata za brak biletu parkingowego a VAT – nowe podejście organów
 • Opłata za udzielenie informacji o użytkowniku a VAT
 • Wystawienie faktury „wykupowej” a data wymagalności ostatniej raty
 • Rozwiązanie umowy leasingu przed upływem 2 lat – konsekwencje podatkowe
 • Zaliczenie do kosztów opłat wynikających z umowy leasingu finansowego w przypadku skrócenia umowy i odstąpienia od wykupu
 • Ryzyko podatku bankowego w przypadku oferowania produktów skierowanych do konsumentów
 • Obciążenie korzystającego kosztami składki ubezpieczeniowej i opłaty rejestracyjnej – rozliczenie na gruncie CIT
 • Opłaty z tytułu przejęcia wierzytelności w faktoringu a koszty finansowania dłużnego

Dzień 2.

Prowadzący: Bartosz Mazur, Łukasz Andruszkiewicz, Weronika Grzęda, Anna Ziemnicka-Milej

Nowe regulacje dotyczące rejestracji i zawiadamiania o zbyciu pojazdów

Weronika Grzęda

 • Co zmieniają nowe przepisy?
 • Wniosek o rejestrację – nowe pojęcie na gruncie PoRD
 • 30- czy 90-dniowy – który termin na złożenie wniosku o rejestrację znajdzie zastosowanie w przypadku spółek zajmujących się leasingiem i wynajmem oraz dealerów?
 • Obowiązek złożenia wniosku o rejestrację w odniesieniu do nabycia pojazdu na terytorium Polski
 • Obowiązek złożenia wniosku o rejestrację w odniesieniu do nabycia pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego członkiem UE
 • Obowiązek złożenia wniosku o rejestrację w odniesieniu do nabycia pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE
 • Zwolnienia z obowiązku złożenia wniosku o rejestrację – możliwości zastosowania przez spółki zajmujące się leasingiem i wynajmem
 • Wniosek o rejestrację – wymagana forma, załączniki i pełnomocnictwo
 • Zawiadomienie o zbyciu pojazdu – zmiany od 1.01.2024 r.
 • Sankcje za niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o zbyciu pojazdu i złożenia wniosku o rejestrację pojazdu
 • Stosowanie przepisów na przełomie 2023 i 2024 r.

Zmiany w zakresie umowy leasingu

Anna Ziemnicka-Milej

 • Zmiany wynikające z projektu ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych z 5 lipca 2023 r. a nowa kadencja sejmu
 • Zmiany wynikające z projektu ustawy o ulepszeniu środowiska prawnego z 13 kwietnia 2023 r. (skierowany do Sejmu) a nowa kadencja sejmu
 • Konsekwencje z perspektywy finansującego i korzystającego

Ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej

Anna Ziemnicka-Milej

 • Skutki nowej regulacji dla umowy pożyczki zawieranej z rolnikami
 • Rolnik a ochrona konsumencka
 • Status umowy pożyczki z rolnikiem, a kredyt konsumencki
 • Oferowanie umów pożyczki rolnikom a obowiązek zapłaty tzw. podatku bankowego
 • Zakres umów, do których będą miały zastosowanie nowe przepisy
 • Vacatio legis ustawy

Nowelizacja kodeksu karnego

Anna Ziemnicka-Milej

 • Nowa sankcja – przepadek pojazdu mechanicznego (lub jego równowartości)
 • Stosowanie sankcji przepadku pojazdu (lub jego równowartości) w przypadku sprawców, wykonujących czynności zawodowe lub służbowe
 • Przesunięcie terminu wprowadzenia sankcji w związku z nowelizacją kodeksu karnego z 7 lipca 2023 r.

Środki trwałe i WNIP w firmie leasingowej. Trendy, praktyka, klasyfikacja KŚT

Bartosz Mazur

 • Środki trwałe i WNIP w kontekście umów leasingu – fundamentalne zasady
 • Aktualne podejście do licencji
 • Ograniczenia amortyzacji nieruchomości
 • Remont, ulepszenie, rozbudowa ŚT
 • Jakie aktywa nie mogą być przedmiotem leasingu?
 • Zespoły urządzeń i urządzenia złożone
 • Postępowanie z urządzeniami peryferyjnymi i komponentami urządzeń
 • KŚT i zasady klasyfikacji
 • Wybrane przykłady klasyfikacji ŚT z praktyki firm leasingowych z ostatnich lat
 • Opinia GUS jako podstawa do określenia KŚT
 • Pomocnicza rola oświadczeń korzystającego/dostawcy
 • Zmiana przeznaczenia ŚT

Rozliczenia z samozatrudnionymi, pracownikami i członkami zarządu

Bartosz Mazur

Samozatrudnieni i zarząd:

 • Powrót koncepcji testu przedsiębiorcy, planowane zmiany w prawie unijnym. Czy zbliża się likwidacja samozatrudnienia?
 • Członkowie zarządu jako samozatrudnieni przedsiębiorcy. Przesłanki dopuszczalności w świetle odmowy wydania opinii przez Szefa KAS z 18.08.2023 r. (sygn. DKP3.8082.14.2022)
 • Przejście na B2B – dopuszczalne czy nie? Kwestia ZUS, PIT i schematów podatkowych
 • Poprawne zasady rozliczeń z samozatrudnionymi – jak nie narobić sobie kłopotów?

Benefity i inne rozliczenia z pracownikami:

 • Dopłata do dojazdów do pracy
 • Opieka medyczna, ubezpieczenia, w tym doubezpieczenie partnera i karty multisport – w tym w układzie odprzedaży za 1 zł
 • Rabaty pracownicze
 • Bony zakupowe, karty upominkowe (np. sodexo), programy kafeteryjne
 • Prezenty jubileuszowe i świąteczne
 • Wieńce pogrzebowe, kwiaty na dzień kobiet
 • „Pizza za nadgodziny”, owoce, napoje do pracy, cukierki na recepcję, catering na wydarzenia wewnętrzne i szkolenia
 • Stroje dla pracowników 
 • Sponsoring własnej drużyny sportowej (w tym wynajem hali i zakup strojów sportowych) 
 • Wyjazdy integracyjne 
 • Bilety do kina i teatru
 • Szkolenia, studia, nauka języków obcych
 • Konkursy dla pracowników, programy wspierające sprzedaż, takie jak programy motywacyjne i sprzedaż premiowa
 • Finansowanie wpłat na IKE / IKZE
 • Dofinansowanie i ryczałty w ramach pracy zdalnej
 • Wellbeing (zapewnianie konsultacji psychologicznych, masaży, joga)

Zanim dokonasz zgłoszenia…

Harmonogram szkolenia

Szkolenie online

Dzień 1. 

Cała Polska, 18.12.2023

godz. 10:00-16:00

Dzień 2. 

Cała Polska, 19.12.2023

godz. 10:00-16:00

Dostęp do szkolenia przez platformę szkoleniową (wymagana standardowa przeglądarka i łącze o przepustowości 3 Mbps lub wyższej).

Uczestnictwo umożliwia zadawanie pytań na żywo

Sprawdź, kto prowadzi szkolenie

Wykładowcy

Marta Szafarowska

Wykładowca Gekko Taxens Akademia. Specjalizuje się w szeroko rozumianych zagadnieniach podatkowych spotykanych w branży motoryzacyjnej. 

Od lat doradza dealerom, importerom i firmom leasingowym, umiejętnie wypracowując praktyczne rozwiązania nawet skomplikowanych problemów. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie z zakresu CIT, VAT, PIT i akcyzy. Swoją wiedzą regularnie dzieli się podczas szkoleń i konferencji, zyskując autorytet, uznanie i sympatię uczestników.

Bartosz Mazur

Partner i doradca podatkowy w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe. Zajmuje się głównie podatkami dochodowymi. W przeszłości pracował jednak również w działach zajmujących się podatkiem VAT, dzięki czemu zdobył wszechstronną wiedzę, pozwalającą na kompleksową obsługę klientów. 

Specjalizuje się w szczególności w doradztwie dla firm z branży motoryzacyjnej, leasingowej, farmaceutycznej, IT i nieruchomości.

Anna Ziemnicka-Milej

Partner i adwokat w Gekko Taxens. Zajmuje się obsługą sporów sądowych, postępowaniami karnymi skarbowymi oraz sprawami z zakresu prawa własności intelektualnej, w szczególności prawem autorskim. 

Współpracuje z dealerami, świadcząc pomoc prawną m.in. w zakresie RODO, przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML) i zagadnień związanych z ochroną środowiska, w tym w odniesieniu do ustawy o recyklingu pojazdów.

Weronika Grzęda

Adwokat, menedżer w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie VAT i podatku akcyzowego. Zajmuje się m.in. międzynarodowym obrotem towarowym na gruncie VAT i opodatkowaniem akcyzą wyrobów energetycznych, napojów alkoholowych i samochodów. Doradza podmiotom m.in. z branż farmaceutycznej, motoryzacyjnej, leasingowej i handlowej. Reprezentuje klientów przed sądami i organami administracji. Oprócz bieżącego doradztwa prawnego i podatkowego zajmuje się również prowadzeniem przeglądów i szkoleń podatkowych.

Łukasz Andruszkiewicz

Doradca podatkowy, prawnik, menedżer w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe. Członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan z ramienia Związku Polskiego Leasingu. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatku VAT i podatkowych aspektów umów leasingu. 

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zdobyte w działach prawnych i podatkowych instytucji finansowych, obejmujące m.in. przygotowywanie i wdrażanie procedur podatkowych, reprezentowanie Klientów w postępowaniach administracyjnych, podatkowych oraz sądowo-administracyjnych, a także doradztwie dotyczącym raportowania schematów podatkowych (MDR).

Dopasuj szkolenie do swoich potrzeb i sprawdź...

Dostępne pakiety i formy płatności

SMALL

(dla 1 przedstawiciela firmy)

999 zł

netto + VAT

MEDIUM

(nawet dla 4 przedstawicieli firmy)

2 499 zł

netto + VAT

LARGE

(nawet dla 10 przedstawicieli firmy)

4 999 zł

netto + VAT

* Na życzenie Uczestnika

Masz pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Kontakt