O szkoleniu →

Kompleksowe szkolenie podatkowe dla branży leasingowej.
Zmiany przepisów w 2023 r. i zagadnienia bieżące

Dlaczego warto zgłosić udział?

O szkoleniu

Zgłaszając udział w kompleksowym szkoleniu podatkowym dla branży leasingowej „Zmiany przepisów w 2023 r. i zagadnienia bieżące” – w zależności od wybranego pakietu – możesz otrzymać:

W trakcie dwóch dni szkolenia dowiesz się między innymi:

1

Jakie najważniejsze zmiany dla firm leasingowych z zakresu VAT wprowadzi pakiet SLIM VAT 3, który wejdzie w życie 1.04.2023 r.?

2

Jakie są nowe regulacje dotyczące firm leasingowych, które zaczną obowiązywać 1.01.2023 r. w związku z Polskim Ładem – w obszarze CIT (na podstawie ustawy z 7.10.2022 r.) i w obszarze PIT (na podstawie ustawy z 9.06.2022)?

3

Zidentyfikowanie których kontrahentów będzie nadal konieczne w związku z obowiązkami z obszaru cen transferowych w kontekście tzw. transakcji rajowych?

4

Czy w kontekście najnowszego orzecznictwa zapłata odszkodowania na rzecz firmy leasingowej – w związku z rozwiązaniem umowy – podlega opodatkowaniu VAT?

5

Co wynika z najnowszych wyroków sądów i interpretacji organów dotyczących podatkowych skutków cesji umów leasingu – w kontekście regulacji obowiązujących od 2019 r.?

6

W jaki sposób Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął kwestię dokumentowania usług dodatkowych towarzyszących dostawie towaru dokonanej w ramach leasingu finansowego?

7

Czy w razie redukcji kwot należnych od korzystającego w związku z wypowiedzeniem umowy leasingu finansowego, firma leasingowa jest uprawniona do korekty pierwotnie wystawionych faktur o kwoty, których efektywnie nie będzie się domagać od korzystającego?

8

Jakie błędy popełniane są w obszarze rozpoznawania powstania obowiązku podatkowego w przypadku umów sprzedaży dotyczących maszyn lub urządzeń, które przed uruchomieniem wymagają montażu u korzystającego?

9

Jaki jest aktualny harmonogram wprowadzenia obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur i co wynika z pierwszej interpretacji dotyczącej powstania obowiązku podatkowego w przypadku wystawienia faktury w KSeF?

10

Kiedy wejdą w życie zmiany w zakresie możliwości zawieszenia terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z chwilą zawiadomienia podatnika o wszczęciu postępowania karnego skarbowego?

11

Jakie wątpliwości towarzyszą nowej sankcji w postaci przepadku pojazdu sprawców przestępstwa popełnionego w stanie nietrzeźwości, która została uchwalona przez Sejm?

12

Jakie ryzyka podatkowe występują po stronie finansującego w przypadku leasingu instalacji fotowoltaicznych, a także jak je ograniczyć?

13

Jak prawidłowo stosować stawki podatku od nieruchomości oraz zwolnienia z opodatkowania w przypadku nieruchomości będących przedmiotem leasingu?

14

Jak prawidłowo klasyfikować na gruncie akcyzy „problematyczne” typy pojazdów: koniowozy, bankowozy, pick-upy, karawany i trójkołowce?

Sprawdź, jakie zagadnienia wybraliśmy

Program

Dzień 1. Zmiany przepisów od 1.01.2023 r.

Prowadzący: Marta Szafarowska, Bartosz Mazur

Zmiany w CIT i PIT od 1.01.2023 r. (Polski Ład 2.0)

Polski Ład 2.0 w CIT

Bartosz Mazur

 • Likwidacja szczególnych zasad zaliczania składek ZUS do KUP
 • Korzystniejsze zasady rozliczania finansowania wydatków kapitałowych
 • Łatwiejsze rozliczenie ulgi na złe długi – likwidacja CIT/WZ
 • Zmiany w zakresie podatku minimalnego
 • Uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie
 • Zmiany dotyczące finansowania dłużnego
 • JPK dla podatku dochodowego
 • Zmiany dotyczące CFC
 • Zmiany w podatku od przerzuconych dochodów
 • Zmiany dotyczące polskich spółek holdingowych
 • Ograniczenia dotyczące amortyzacji nieruchomości
 • Zmiany dotyczące podatku u źródła

Polski Ład 2.0 w PIT – zmiany obowiązujące od 1.01.2023 r.

Bartosz Mazur

 • Zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o PIT z 9.06.2022 r. odroczone do 1.01.2023 r.
 • Nowy wzór PIT-2

Inne wybrane zagadnienia

Marta Szafarowska

 • Zmiany dotyczące transakcji „rajowych”
 • Zmiany w zakresie limitów płatności gotówkowych

Zmiany w VAT od 1.01.2023 r. i od 1.04.2023 r.

Marta Szafarowska

Pakiet SLIM VAT 3 od 1.04.2023 r.

 • Najważniejsze zmiany i harmonogram ich wprowadzania
 • Zmiany dotyczące MPP oraz rachunku VAT
 • Zmiany w zakresie stawek sankcyjnych w VAT
 • Nowe zasady stosowania kursów walutowych dla faktur korygujących
 • Możliwość rezygnacji z wystawiania faktur zaliczkowych
 • Nowe zasady ustalania i stosowania współczynnika VAT
 • Zmiany w rozliczeniach VAT z tytułu WNT
 • Zmiany w WIS, WIA, WIT i WIP

Możliwość utworzenia Grupy VAT od 1.01.2023 r.

 • Przesłanki utworzenia grupy VAT – utworzenie grupy VAT i jej rejestracja
 • Funkcjonowanie grupy VAT – czynności opodatkowane podatkiem VAT, prawo do odliczenia podatku naliczonego, tzw. współczynnik grupowy VAT
 • Obowiązki ewidencyjne i raportowanie
 • Zakończenie funkcjonowania grupy VAT
 • Korzyści i ryzyka związane z utworzeniem grupy VAT

Obligatoryjne stosowanie mechanizmu
KSeF (Krajowy System e-Faktur)

 • Aktualny harmonogram wprowadzenia obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur 
 • Istotne konkluzje z odpowiedzi Ministra Finansów
 • Jakie faktury będą musiały być wystawiane poprzez KSeF?
 • Jaki poziom weryfikacji będzie się wiązał z wysłaniem faktury do KSeF?
 • Dzień wystawienia faktur i wpływ na datę ich księgowania
 • Zasady korygowania faktur na gruncie KSeF
 • Powstanie obowiązku podatkowego w przypadku wystawienia faktury w KSeF – omówienie interpretacji

Pozostałe zmiany przepisów

Marta Szafarowska

Ordynacja podatkowa – planowane zmiany

 • Zmiany w zakresie możliwości zawieszenia terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z chwilą zawiadomienia podatnika o wszczęciu postępowania karnego skarbowego
 • Zmiany w zakresie przedawnienia dla zobowiązań zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym
 • Rozszerzenie możliwości blokowania rachunków bankowych przez organy podatkowe
 • Możliwość żądania przez fiskusa wstrzymania podejrzanych przelewów bankowych
 • Postępowanie uproszczone wszczynane na wniosek podatnika (do 14 dni), gdy zobowiązanie nie przekracza 5 000 zł
 • Brak zwrotu nadpłaty, gdy podatnik nie poniósł uszczerbku majątkowego
 • Nowa ulga – umorzenie podatku przed terminem jego płatności

Zmiany w zakresie odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodów osobowych

Nowelizacja kodeksu karnego

 • Nowa sankcja – przepadek pojazdu mechanicznego (lub jego równowartości)
 • Wyłączenie stosowania przepadku pojazdu (lub jego wartości) w przypadku sprawców, wykonujących czynności zawodowe lub służbowe
 • Wątpliwości praktyczne związane z nowymi typami sankcji

Dzień 2. Zagadnienia bieżące oraz specyficzne dla branży leasingowej

Prowadzący: Marta Szafarowska, Bartosz Mazur, Łukasz Andruszkiewicz, Weronika Grzęda

Zagadnienia specyficzne dla firm leasingowych

Zagadnienia bieżące – przegląd orzecznictwa i interpretacji

Marta Szafarowska

 • Możliwość uznania umowy za fakturę – wyrok TSUE z 29 września 2022 r.
 • Transakcja obejmująca nabycie rzeczy ruchomych i oddanie ich zbywcy w najem – możliwość uznania jej za jedną kompleksową usługę zwolnioną z VAT
 • Ustalenie momentu zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w przypadku faktur korygujących „in minus”
 • Odszkodowanie za zerwanie umowy leasingu a opodatkowanie VAT – najnowsze interpretacje i orzecznictwo a stanowisko TSUE
 • Wynagrodzenie za odroczone terminy płatności a koszty finansowania dłużnego
 • Leasing operacyjny a możliwość wystąpienia nadwyżki kosztów finansowania dłużnego po stronie finansującego
 • Leasing konsumencki a możliwość stosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej
 • Cesja i zmiana umowy leasingu a regulacje obowiązujące od 2019 r. – najnowsze orzecznictwo
 • Dokumentowanie świadczeń dodatkowych w umowie leasingu finansowego – rozwój orzecznictwa
 • Sekurytyzacja a możliwość zaliczenia kwot wierzytelności do kosztów podatkowych – najnowsze orzecznictwo
 • Subpartycypacja na gruncie VAT – opinia Rzecznika Generalnego TSUE i orzeczenie TSUE z 6 października 2022 r.
 • Zasady ustalenia przychodów i kosztów z tytułu przepływów pieniężnych dokonywanych na podstawie umowy subpartypacyjnej
 • Opodatkowanie transakcji leasingu zwrotnego – najnowsze orzecznictwo
 • Korekta podstawy opodatkowania w leasingu finansowym – znaczenie wyroku NSA z 30 maja 2022 r. (sygn. I FSK 805/18)
 • Leasing przedmiotów wymagających montażu (maszyny, linie produkcyjne) a obowiązek podatkowy w VAT
 • Zwrot przez korzystającego na rzecz finansującego składki na ubezpieczenie AC a opodatkowanie przychodu – rozliczanie składek dla celów CIT
 • Opodatkowanie cesji wierzytelności – rozwój orzecznictwa

Instalacja fotowoltaiczna jako przedmiot umowy leasingu

Łukasz Andruszkiewicz

 • Prawidłowa klasyfikacja fotowoltaiki na gruncie KŚT i wybór właściwej stawki amortyzacyjnej
 • Instalacja fotowoltaiczna jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości
 • Montaż instalacji fotowoltaicznej na wynajmowanym budynku – inwestycja w obcy środek trwały
 • Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej i ich dokumentowanie w podatku VAT
 • Farma fotowoltaiczna i jej finansowanie w ramach umowy leasingu

Podatek od nieruchomości w branży leasingowej

Łukasz Andruszkiewicz

 • Przedmiot opodatkowania w podatku od nieruchomości
 • Definicja budowli jako przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości w świetle orzeczeń TK i sądów administracyjnych
 • Definicja budowli w prawie budowlanym i jej wpływ na zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości w oparciu o orzecznictwo sądów administracyjnych
 • Tymczasowy obiekt budowlany – definicja oraz kwalifikacja na gruncie podatku od nieruchomości
 • Urządzenia techniczne jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości
 • Zwolnienia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz stawki podatku od nieruchomości będących przedmiotem leasingu

Podatkowe zamknięcie roku w kontekście Polskiego Ładu 1.0 oraz innych wybranych zmian

Bartosz Mazur

 • Limit kosztów finansowania dłużnego według nowych zasad i w kontekście aktualnego orzecznictwa
 • Likwidacja art. 15e i rozliczenie kosztów z lat ubiegłych
 • Hipotetyczne odsetki w kosztach podatkowych
 • Nowe ulgi podatkowe – z których mogą skorzystać firmy leasingowe? Praktyka stosowania
 • Podatek u źródła – doświadczenia praktyczne roku 2022 i rozliczenia roczne

Prawidłowa klasyfikacja wybranych typów pojazdów na gruncie akcyzy

Weronika Grzęda

 • Kody CN, znaczenie w akcyzie. Zasady klasyfikacji samochodów na gruncie akcyzy – CN 8703, CN 8704, CN 8705
 • Klasyfikacja koniowozów 
 • Klasyfikacja bankowozów
 • Klasyfikacja pojazdów typu pick-up 
 • Klasyfikacja karawanów
 • Klasyfikacja trójkołowców

Zanim dokonasz zgłoszenia…

Harmonogram szkolenia

Szkolenie online

Dzień 1. Zmiany przepisów od 1.01.2023 r.

Cała Polska, 14.12.2022

godz. 10:00-17:00
(przerwa 1h – 13:00-14:00)

Dzień 2. Zagadnienia bieżące oraz specyficzne dla branży leasingowej

Cała Polska, 15.12.2022

godz. 10:00-17:00
(przerwa 1h – 13:00-14:00)

Dostęp do szkolenia przez platformę szkoleniową (wymagana standardowa przeglądarka i łącze o przepustowości 3 Mbps lub wyższej).

Uczestnictwo umożliwia zadawanie pytań na żywo

Sprawdź, kto prowadzi szkolenie

Wykładowcy

Marta Szafarowska

Wykładowca Gekko Taxens Akademia. Specjalizuje się w zakresie szeroko rozumianych zagadnieniach podatkowych spotykanych w branży motoryzacyjnej. 

Od lat doradza dealerom, importerom i firmom leasingowym, umiejętnie wypracowując praktyczne rozwiązania nawet skomplikowanych problemów. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie z zakresu CIT, VAT, PIT i akcyzy. Swoją wiedzą regularnie dzieli się podczas szkoleń i konferencji, zyskując autorytet, uznanie i sympatię uczestników.

Bartosz Mazur

Partner i doradca podatkowy w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe. Zajmuje się głównie podatkami dochodowymi. W przeszłości pracował jednak również w działach zajmujących się podatkiem VAT, dzięki czemu zdobył wszechstronną wiedzę, pozwalającą na kompleksową obsługę klientów. 

Specjalizuje się w szczególności w doradztwie dla firm z branży motoryzacyjnej, leasingowej, farmaceutycznej, IT i nieruchomości.

Łukasz Andruszkiewicz

Doradca podatkowy, prawnik, menedżer w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe. Członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan z ramienia Związku Polskiego Leasingu. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatku VAT i podatkowych aspektów umów leasingu. 

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zdobyte w działach prawnych i podatkowych instytucji finansowych, obejmujące m.in. przygotowywanie i wdrażanie procedur podatkowych, reprezentowanie Klientów w postępowaniach administracyjnych, podatkowych oraz sądowo-administracyjnych, a także doradztwie dotyczącym raportowania schematów podatkowych (MDR).

Weronika Grzęda

Adwokat, menedżer w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie VAT i podatku akcyzowego. Zajmuje się m.in. międzynarodowym obrotem towarowym na gruncie VAT i opodatkowaniem akcyzą wyrobów energetycznych, napojów alkoholowych i samochodów. Doradza podmiotom m.in. z branż farmaceutycznej, motoryzacyjnej, leasingowej i handlowej. Reprezentuje klientów przed sądami i organami administracji. Oprócz bieżącego doradztwa prawnego i podatkowego zajmuje się również prowadzeniem przeglądów i szkoleń podatkowych.

Dopasuj szkolenie do swoich potrzeb i sprawdź...

Dostępne pakiety i formy płatności

SMALL

(dla 1 przedstawiciela firmy)

899 zł

netto + VAT

MEDIUM

(nawet dla 4 przedstawicieli firmy)

2 399 zł

netto + VAT

LARGE

(nawet dla 10 przedstawicieli firmy)

4 899 zł

netto + VAT

* Na życzenie Uczestnika

Masz pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Kontakt