O szkoleniu →

Szkolenie podatkowe dla dealerów. Zmiany przepisów w 2023 r. i zagadnienia bieżące

Dlaczego warto zgłosić udział?

O szkoleniu

Zgłaszając udział w szkoleniu „Szkolenie podatkowe dla dealerów. Zmiany przepisów w 2023 r. i zagadnienia bieżące” – w zależności od wybranego pakietu i formy uczestnictwa – mogą Państwo otrzymać:

Formuła szkolenia:

1. dzień szkolenia

9:30-17:00 (7,5 godz.)

7.12.2022
Cała Polska (on-line)

lub

8.12.2022
Kraków

lub

9.12.2022
Warszawa

2. dzień szkolenia

9:00-13:30 (4,5 godz.)

12.12.2022
Cała Polska (on-line)

Sesja pytań i odpowiedzi

12:00-16:00 (4 godziny)

16.12.2022
Cała Polska (on-line)

W trakcie dwóch dni szkolenia dowiesz się między innymi:

1

Jakie najważniejsze zmiany dla dealerów
z zakresu VAT wprowadzi pakiet SLIM VAT 3, który wejdzie w życie 1.01.2023 r.?

2

Jakie są nowe regulacje dotyczące dealerów, które zaczną obowiązywać 1.01.2023 r. w związku
z Polskim Ładem – w obszarze CIT (na podstawie ustawy z 7.10.2022 r.) i w obszarze PIT (na podstawie ustawy z 9.06.2022)?

3

Jakie zmiany czekają dealerów posiadających fotowoltaikę w związku z nowelizacją ustawy
o podatku akcyzowym?

4

Jak prawidłowo wypełnić obowiązki związane z wykorzystaniem fotowoltaiki i stacji ładowania – na gruncie podatku od nieruchomości, klasyfikacji środków trwałych, VAT i podatku dochodowego?

5

Co wynika z najnowszego orzecznictwa dotyczącego samochodów w firmie dealerskiej, w jakich sytuacjach konieczne będzie wprowadzenie pojazdu do ewidencji środków trwałych i o jakie zapisy warto uzupełnić wewnętrzny regulamin używania aut firmowych?

6

Jak rozliczać wydatki na imprezy okolicznościowe (w tym z alkoholem) dla pracowników
i kontrahentów?

7

Jak klasyfikować na gruncie VAT i podatku dochodowego prezenty dla pracowników oraz gadżety dla klientów?

8

Jakie dokumenty – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 28.06.2022 r. – należy uzyskać, by sprzedać samochód ze stawką 0% VAT na rzecz żołnierza, dyplomaty lub ambasady?

9

Jak rozliczać podróże służbowe pracowników (oraz współpracowników B2B) – zgodnie
z nowymi stawkami diet, a także w przypadkach gdy poniesione wydatki przekraczają limit?

10

Jaki jest aktualny harmonogram wprowadzenia obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur i co wynika z pierwszej interpretacji dotyczącej powstania obowiązku podatkowego w przypadku wystawienia faktury w KSeF?

11

Jak dokonać prawidłowego podatkowego zamknięcia roku 2022 w kontekście obowiązujących przepisów o Polskim Ładzie?

12

Z których z nowych ulg podatkowych (np. dla sportu) mogą skorzystać dealerzy, jak przeprowadzić rozliczenia dotyczące składki zdrowotnej i ująć hipotetyczne odsetki w kosztach podatkowych?

13

Dla których dealerów dobrym rozwiązaniem może być skorzystanie z pojawiającej się 1.01.2023 r. możliwości stworzenia grupy VAT?

14

Jak poprawnie realizować obowiązki z zakresu raportowania schematów podatkowych (MDR) i jak wpływa na nie przedłużenie stanu zagrożenia epidemicznego?

15

Jakie zmiany – oprócz likwidacji możliwości zawieszenia terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z chwilą zawiadomienia podatnika o wszczęciu postępowania karnego skarbowego – przewiduje projekt zmian w ordynacji podatkowej?

16

Co wynika z najnowszych orzeczeń dotyczących tzw. trójkąta wynagrodzeń (pracownik dealera wynagradzany jest dodatkowo przez podmiot trzeci, np. firmę leasingową)?

Sprawdź, jakie zagadnienia wybraliśmy

Program

Dzień 1. Zajęcia stacjonarne lub online

Prowadzący: Marta Szafarowska, Bartosz Mazur, Weronika Grzęda

Zmiany w VAT od 1.01.2023 r.

Pakiet SLIM VAT 3

 • Najważniejsze zmiany i harmonogram ich wprowadzania
 • Zmiany dotyczące MPP oraz rachunku VAT
 • Zmiany w zakresie stawek sankcyjnych w VAT
 • Nowe zasady stosowania kursów walutowych dla faktur korygujących
 • Możliwość rezygnacji z wystawiania faktur zaliczkowych
 • Nowe zasady ustalania i stosowania współczynnika VAT
 • Zmiany w rozliczeniach VAT z tytułu WNT
 • Zmiany w WIS, WIA, WIT i WIP

Zmiany w podatkach dochodowych od 1.01.2023 r.

Polski Ład 2.0 w CIT

 • Likwidacja szczególnych zasad zaliczania składek ZUS do KUP
 • Korzystniejsze zasady rozliczania finansowania wydatków kapitałowych
 • Łatwiejsze rozliczenie ulgi na złe długi – likwidacja CIT/WZ
 • Zmiany w zakresie podatku minimalnego
 • Uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie
 • Zmiany dotyczące finansowania dłużnego
 • Zmiany dotyczące podatku u źródła
 • Nowy harmonogram wprowadzania JPK dla podatku dochodowego
 • Zmiany w podatku od przerzuconych dochodów
 • Ograniczenia dotyczące amortyzacji nieruchomości
 • Pozostałe kwestie

Polski Ład 2.0 w PIT – zmiany obowiązujące od 1.01.2023 r.

 • Zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o PIT z 9.06.2022 r. odroczone do 1.01.2023 r.
 • Nowy wzór PIT-2

Inne wybrane zagadnienia

 • Zmiany dotyczące transakcji „rajowych”
 • Zmiany w zakresie limitów płatności gotówkowych

Zmiany w podatku akcyzowym od 1.01.2023 r.

Zmiana ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

 • Uproszczenia dla podmiotów produkujących energię z odnawialnych źródeł energii (OZE) przy użyciu instalacji o mocy do 1 MW
 • Zwolnienia z akcyzy dla hybrydowych samochodów osobowych typu plug-in
 • Zmiany dotyczące kas fiskalnych
 • Pozostałe zmiany

Zagadnienia bieżące, specyficzne dla dealerów

Instalacja fotowoltaiczna w stacji dealerskiej – obowiązki podatkowe

 • Kiedy można zastosować zwolnienie z akcyzy w związku z energią elektryczną, wytwarzaną z paneli fotowoltaicznych i jak ustalić próg 1MW?
 • Obowiązki sprawozdawcze w zakresie akcyzy (deklaracja AKC-KZ)
 • Prawidłowa klasyfikacja fotowoltaiki na gruncie KŚT i wybór właściwej stawki amortyzacyjnej
 • Instalacja fotowoltaiczna jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości
 • Montaż instalacji fotowoltaicznej na wynajmowanym budynku – inwestycja w obcy środek trwały
 • Instalacja fotowoltaiczna jako przedmiot umowy leasingu

Stacje ładowania samochodów elektrycznych a kwestie podatkowe

 • Ujęcie w kosztach podatkowych zakupu i uruchomienia stacji ładowania
 • Stacja ładowania a podatek od nieruchomości
 • Rozliczenie usługi odpłatnego udostępnienia stacji ładowania klientom 

Samochody w firmie dealerskiej – wewnętrzny regulamin, VAT-26, koszty najmu, leasingu i eksploatacji

 • Pojazdy firmowe używane w okresie dłuższym niż 12 miesięcy a obowiązek wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych lub przeznaczenia do sprzedaży – w jakich warunkach wprowadzenie do ewidencji środków trwałych nie wiąże się z negatywnymi konsekwencjami podatkowymi?
 • Koszty związane z samochodami użyczonymi dealerowi przez podmiot trzeci (np. innego dealera, importera lub wypożyczalnię)
 • Obowiązki dealera w zakresie samochodów wynajmowanych pracownikom w ramach programów pracowniczych
 • Wynajem samochodów zastępczych – czy konieczne jest zgłoszenie na VAT-26 i prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów, a jeśli tak, to kiedy?
 • Udostępnianie klientom samochodów demonstracyjnych na podstawie umów użyczenia a potencjalne ryzyka podatkowe
 • Zabezpieczenia przed użytkiem prywatnym samochodów przez pracowników – w kontekście uwzględnienia dodatkowych zapisów w regulaminie
 • Rozliczanie kosztów związanych z najmem samochodów i ich eksploatacją
 • Wejście w umowę leasingu w drodze cesji – kwalifikacja kosztów z tym związanych
 • Wykup samochodu zgłoszonego wcześniej na VAT-26 po okresie leasingu
 • Finansowanie samochodów w ramach umowy leasingu finansowego trwającej krócej niż rok

Reklama i reprezentacja – nowe interpretacje i orzecznictwo

 • Wydatki na imprezy integracyjne (w tym w części dotyczącej samozatrudnionych i współpracowników B2B) – nowe orzecznictwo
 • Możliwość odliczenia VAT od wydatków na nabycie alkoholu – zmiana podejścia organów
 • Przekazywanie gadżetów reklamowych kontrahentom i klientom (z logo firmy i bez) – skutki podatkowe
 • Prezenty i upominki dla własnych pracowników – finansowanie ze środków obrotowych i ZFŚS a kwalifikacja na gruncie VAT i podatku dochodowego
 • Wydatki związane z zakupem i używaniem samochodu rajdowego z umieszczonym logiem firmy, wykorzystywanym w celach marketingowych, reklamy i promocji – nowe orzecznictwo

Zagadnienia bieżące

 • Krajowy System e-Faktur – przesunięcie wejścia w życie obligatoryjnego mechanizmu KSeF oraz powstanie obowiązku podatkowego w przypadku wystawienia faktury w KSeF –interpretacja
 • Zmiany w zakresie sprzedaży samochodów ze stawką 0% VAT na rzecz żołnierzy, dyplomatów i ambasad – obowiązki w zakresie dokumentacji i fiskalizacji
 • Tablice i słupy reklamowe (pylony) a obowiązki na gruncie podatku CIT i podatku od nieruchomości
 • Cesja wierzytelności z tytułu szkód komunikacyjnych na samochodach – prawidłowa klasyfikacja podatkowa (opodatkowanie VAT, PCC czy zwolnienie od VAT?)
 • Rozliczenia z kontrahentami i samozatrudnionymi w kontekście tzw. powtarzających się płatności gotówkowych i obowiązków związanych z Białą listą – nowe orzecznictwo
 • Rozliczanie prowizji za pośrednictwo ubezpieczeniowe z zakładami ubezpieczeń
 • Zasady rozliczania voucherów w zależności od sposobu ich finansowania – studia przypadków
 • Rozliczanie podróży służbowych – w kontekście podwyżki diet i delegacji, wydatków wykraczających ponad limit, zwrotu wydatków na rzecz pracowników i różnic kursowych oraz wydatków ponoszonych przez współpracowników B2B
 • Zwrot kosztów za jazdę prywatnym autem przychodem pracownika – nowe orzecznictwo
 • Wykorzystanie prywatnych pojazdów do celów służbowych – nowe stawki kilometrówki
 • Obowiązki związane z podatkiem od sprzedaży detalicznej i podatkiem od przychodów z budynków – w kontekście zakończenia stanu epidemii oraz regulacji przeciwdziałających skutkom inflacji

Dzień 2. Zajęcia online

Prowadzący: Marta Szafarowska, Bartosz Mazur, Małgorzata Sobońska-Szylińska, Żaneta Napora

Podatkowe zamknięcie roku w kontekście Polskiego Ładu 1.0 oraz innych wybranych zmian

Bartosz Mazur

 • Nowe ulgi podatkowe, w tym ulga dla sportu – możliwość zastosowania przez dealerów, praktyka stosowania
 • Hipotetyczne odsetki w kosztach podatkowych
 • Składka zdrowotna – rozliczenie roku 2022. Zamknięcie roku, studium poszczególnych przypadków
 • Rozliczenie PIT i daniny solidarnościowej za rok 2022 – na co zwrócić uwagę?
 • Limit kosztów finansowania dłużnego według nowych zasad i w kontekście aktualnego orzecznictwa
 • Likwidacja art. 15e i rozliczenie kosztów z lat ubiegłych
 • Spółki komandytowe – najnowsze interpretacje i praktyka

Grupa VAT w branży dealerskiej – czy jej utworzenie może być korzystne?

Marta Szafarowska

 • Jakie podmioty mogą wchodzić w skład grupy VAT?
 • Najważniejsze zasady funkcjonowania grupy VAT
 • Zalety i wady funkcjonowania jako grupa VAT
 • Najważniejsze konkluzje z objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów dotyczących grup VAT
 • Dla jakich podmiotów utworzenie grupy VAT może być korzystne?

Raportowanie schematów podatkowych MDR przez dealerów

Małgorzata Sobońska-Szylińska

 • Definicja schematu podatkowego
 • Rodzaje schematów podatkowych
 • Podmioty zobowiązane do raportowania schematów podatkowych 
 • Przesłanki raportowania schematów podatkowych – jak rozpoznać schemat podatkowy?
 • Formularze służące do raportowania schematów podatkowych
 • Potencjalne schematy podatkowe w branży dealerskiej
 • Procedura MDR
 • Sankcje
 • Aspekty praktyczne stosowania regulacji MDR 

Ordynacja podatkowa – planowane zmiany

Małgorzata Sobońska-Szylińska

 • Zmiany w zakresie możliwości zawieszenia terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z chwilą zawiadomienia podatnika o wszczęciu postępowania karnego skarbowego
 • Zmiany w zakresie przedawnienia dla zobowiązań zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym
 • Rozszerzenie możliwości blokowania rachunków bankowych przez organy podatkowe
 • Możliwość żądania przez fiskusa wstrzymania podejrzanych przelewów bankowych
 • Postępowanie uproszczone wszczynane na wniosek podatnika (do 14 dni), gdy zobowiązanie nie przekracza 5 000 zł
 • Brak zwrotu nadpłaty, gdy podatnik nie poniósł uszczerbku majątkowego
 • Nowa ulga – umorzenie podatku przed terminem jego płatności

Prawo pracy – 5 wybranych zagadnień ważnych z perspektywy dealerów

Żaneta Napora

 • Zatrudnianie pracowników dealera przez podmioty trzecie (np. firmy leasingowe i ubezpieczeniowe) – kontrola ZUS, ryzyko składkowe – aktualne orzecznictwo dotyczące tzw. pracy na rzecz pracodawcy
 • Nowelizacja Kodeksu pracy 2022/2023, dotycząca m.in. uregulowania pracy zdalnej
 • Ustawa o zatrudnianiu cudzoziemców, wprowadzająca ułatwienia w wydawaniu zezwoleń na pracę
 • Obowiązek wdrożenia przez Polskę tzw. dyrektywy work-life balance – najważniejsze założenia
 • Sankcje za nielegalne zatrudnianie pracowników – zmiany wynikające z Polskiego Ładu

Sprawdź, kto prowadzi szkolenie

Wykładowcy

Marta Szafarowska

Wykładowca Gekko Taxens Akademia. Specjalizuje się w zakresie szeroko rozumianych zagadnieniach podatkowych spotykanych w branży motoryzacyjnej. 

Od lat doradza dealerom, importerom i firmom leasingowym, umiejętnie wypracowując praktyczne rozwiązania nawet skomplikowanych problemów. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie z zakresu CIT, VAT, PIT i akcyzy. Swoją wiedzą regularnie dzieli się podczas szkoleń i konferencji, zyskując autorytet, uznanie i sympatię uczestników.

Bartosz Mazur

Partner i doradca podatkowy w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe. Zajmuje się głównie podatkami dochodowymi. W przeszłości pracował jednak również w działach zajmujących się podatkiem VAT, dzięki czemu zdobył wszechstronną wiedzę, pozwalającą na kompleksową obsługę klientów. 

Specjalizuje się w szczególności w doradztwie dla firm z branży motoryzacyjnej, leasingowej, farmaceutycznej, IT i nieruchomości.

Małgorzata
Sobońska-Szylińska

Partner, adwokat w Gekko Taxens. Specjalizuje się w obsłudze sporów podatkowych i sądowych, jest jednym z najbardziej cenionych na rynku polskim adwokatów zajmujących się postępowaniami karnymi skarbowymi. Reprezentowała klientów w kilkuset procesach sądowych. 

Doradza klientom z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności w związku z ochroną środowiska, w tym w odniesieniu do ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Doradzała w tym zakresie największym firmom motoryzacyjnym w Polsce.

Weronika Grzęda

Adwokat, menedżer w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie VAT i podatku akcyzowego. Zajmuje się m.in. międzynarodowym obrotem towarowym na gruncie VAT i opodatkowaniem akcyzą wyrobów energetycznych, napojów alkoholowych i samochodów. Doradza podmiotom m.in. z branż farmaceutycznej, motoryzacyjnej, leasingowej i handlowej. Reprezentuje klientów przed sądami i organami administracji. Oprócz bieżącego doradztwa prawnego i podatkowego zajmuje się również prowadzeniem przeglądów i szkoleń podatkowych.

Żaneta Napora

Adwokat w Gekko Taxens Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych. Od 2017 r. członek Izby Adwokackiej w Warszawie. W trakcie praktyki zdobywała wiedzę i doświadczenie w bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego oraz wspierała klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych. Aktualnie zajmuje się doradztwem prawnym dla klientów indywidulanych i korporacyjnych w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Sporządza pisma procesowe oraz przygotowuje analizy i opinie prawne.

Ponownie spotkamy się osobiście! Sprawdź dostępne...

Lokalizacje

Lokalizacje szkoleń stacjonarnych

Kraków, 8.12.2022,
9:30-17:00

Vienna House Andel’s Cracow
ul. Pawia 3, 31-154 Kraków

Lokalizacja

Warszawa, 9.12.2022,
9:30-17:00

Centrum Konferencyjne Golden Floor
al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

Lokalizacja

Dopasuj szkolenie do swoich potrzeb i sprawdź...

Dostępne pakiety i formy płatności

Szkolenie online

Premium

(dla 3 osób)

1 999 zł

netto + VAT

Chcesz zgłosić więcej niż 3 osoby na szkolenie online?

Chętnie przygotujemy dla Ciebie ofertę uczestnictwa dostosowaną do potrzeb Twojej firmy!

Aby poznać indywidualne warunki uczestnictwa,
skontaktuj się z nami

Anna Kopczyńska

Anna Kopczyńska

Wykupując dostęp do szkolenia, pozyskasz wartościową wiedzę. Wypełnij…

Formularz zgłoszeniowy

Administratorem danych osobowych jest Gekko Taxens Akademia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18. Informacje na temat ochrony i przetwarzania danych osobowych zawarte są w Informacji o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania, a także cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem: daneosobowe@gtakademia.pl

Masz pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Kontakt